प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

निर्देशिका सूची
# नाम विस्तृत लिङ्क
1 श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६

श्रोत सुनिश्चितता र बहुवर्षीय आयोजना सम्बन्धि निर्देशिका, २०७६

2 सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५

सार्वजनिक खर्चको मापदण्ड, कार्यविधि र मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका,२०७५

3 आयोजना कार्यक्रम तथा बजेट संचालन निर्देशिका

आयोजना कार्यक्रम तथा बजेट संचालन निर्देशिका

4 अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संचालन) निर्देशिका, २०७६

अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम (संचालन) निर्देशिका, २०७६

5 विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका, २०७६

विद्यालय शिक्षाको शैक्षिक गुणस्तर सुधार निर्देशिका, २०७६

6 पूल टेष्टिङ निर्देशिका पूल टेष्टिङ निर्देशिका
7 एग्रिमार्ट स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

एग्रिमार्ट स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

8 एग्रिमार्ट स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

एग्रिमार्ट स्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

9 कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

10 चियाखेती प्रवर्द्धन तथा आधुनिकिकरण कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०७५

चियाखेती प्रवर्द्धन तथा आधुनिकिकरण कार्यक्रम सन्चालन निर्देशिका २०७५

11 प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

प्रोटेक्टेड हर्टिकल्चर प्रवर्द्धन तथा विस्तार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

12 शित भण्डार घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५

शित भण्डार घर निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५