प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

कार्यविधि सूची
# नाम विस्तृत लिङ्क
1 प्रदेश-विशेष-अनुदान-सम्बन्धी-कार्यविधि-२०७५ पहिलो संशोधन
2 प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन)

प्रदेश समपुरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि,२०७५(संशोधन)

3 जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७५

4 योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५

योजना छनौट तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया कार्याविधि, २०७५

5 विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि २०७६

विद्यालय नर्सिङ्ग सेवा कार्यक्रम सञ्चालन कार्याविधि २०७६

6 उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

7 कमर्सियल एग्रीकल्चर एलायन्स मार्फत सन्चालन हुने व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

कमर्सियल एग्रीकल्चर एलायन्स मार्फत सन्चालन हुने व्यवसायिक कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

8 नगद प्रोत्साहनमा आधारित हिउँदे मकै खेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५

नगद प्रोत्साहनमा आधारित हिउँदे मकै खेती क्षेत्र बिस्तार कार्यक्रम सन्चालन कार्यविधि २०७५

9 बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

बगर खेती कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

10 उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५

उन्नत बिउ बिजन उत्पादन सामग्रीमा सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७५