प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

नियमावली सूची
# नाम विस्तृत लिङ्क
1 प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

प्रदेश बजार अनुगमन नियमावली, २०७६

2 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) नियमावली, २०७६

3 मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार आयोजना (सञ्चालन) नियमावली, २०७६

4 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको नियमावली २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम संचालन नियमावली २०७५ लाई संसोधन गर्न बनेको नियमावली २०७६

5 प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६

प्रदेश खेलकुद नियमावली २०७६

6 सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५

सामाजिक विकास स‌स्था नियमावली, २०७५

7 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्वन्धी नियमावली, २०७५

8 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

9 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (संचालन) (प्रथम संशोधन) नियमावली, २०७६

10 प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) (तेस्रो संसोधन) नियमावली, २०७६

प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (संचालन) (तेस्रो संसोधन) नियमावली, २०७६

 

11 प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

प्रदेश रेडियो, एफ.एम र टेलिभिजन प्रशारण सम्बन्धी नियमावली, २०७६

12 प्रदेश सहकारी नियमावली - २०७६

प्रदेश सहकारी नियमावली - २०७६

13 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण नियमावली, २०७७

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण नियमावली, २०७७