प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

ऐन सूची
# नाम विस्तृत लिङ्क
1 प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश जाँचबुझ आयोग ऐन, २०७६

2 पर्यटन विकास ऐन,२०७६

पर्यटन विकास ऐन,२०७६

3 प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६

प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६

4 प्रदेश भवन ऐन, २०७६

प्रदेश भवन ऐन, २०७६

5 प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐन, २०७६

6 प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

प्रदेश स्वायत्त संस्था गठन ऐन, २०७६

7 प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

प्रदेश विधुत ऐन, २०७६

8 प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

प्रदेश सहकारी ऐन, २०७६

9 प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७६

10 सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६

11 मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालय ऐन, २०७६

12 प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

प्रदेश नम्बर १ प्रदेश बाताबरण संरक्षण ऐन,२०७६

13 सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

सामाजिक विकास संस्था ऐन, २०७५

14 प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५

प्रदेश घरेलु हिंसा सम्बन्धि ऐन, २०७५

15 प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५

प्रदेश सिंचाई ऐन,२०७५

16 गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

गाउँ तथा नगरसभाका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

17 जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

18 प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

19 मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५

20 प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७

प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०७७

21 प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७७

प्रदेश आर्थिक विधेयक २०७७