प्रदेश नं. १ सरकारको आधिकारिक पोर्टल

The Official Portal of Government of Province No. 1

विराटचोक - घिनाघाट सडक (कि. मी. ०+००० देखि कि. मी. १०+००० सम्म) 

प्याकेज नं.: १ 
आयोजनाको नाम:
विराटचोक - घिनाघाट सडक (कि. मी. ०+००० देखि कि. मी. १०+००० सम्म) 
ठेक्का/सम्झौता नं.: IDO/MOR/NCB/W/83/75-76
सम्झौता तथा निर्माण कार्य शुरू मिति: २०७६/०३/२९
आयोजना सम्पन्न हुने अवधि: २ वर्ष 
सम्झौता सम्पन्न हुने मिति: २०७८/०३/२९
निर्माण व्यवसायी: श्रेष्ठ - रमण - एपेक्स जे. भी. 
शुरु स्थान: विराटचोक 
सडक लेन संख्या:
सडकको किसिम: कालोपत्रे कार्य (डी. बि. एम. तथा अस्फाल्ट कंक्रिट)
सडकको लम्बाई: १० कि. मी.
सडकको चौडाई: १६.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्रमा दुवै तर्फ १ मी. चौडाइको आर. सी. सी. ड्रेन), जम्मा १८.२० मी. 
सडकको चौडाई: १७.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्र वाहेक स्थानमा दुवै तर्फको १ मी. चौडाईको सोल्जर समेत)
कालोपत्रे कार्यको चौडाई: ७ - ७ मी. दुवै तर्फ 
मेडियनको चौडाई: १.२० मी. 
ठेक्का सम्झौता रकम: ६८,६६,४९,६७३.४२ (भ्याट समेत) 
सम्पन्न भइसकेको तथा निर्माणाधीन भौतिक कार्यहरू: आर. सी. सी. ड्रेन सम्पन्न भइसकेको, पाइप कल्भर्ट तथा स्ल्याब कल्भर्ट सम्पन्न भइसकेको, ग्याबियन तथा ढुङ्गा टेवा पर्खाल कार्य सम्पन्न भइसकेको, सबबेश कोर्स कार्य अन्तिम चरणमा रहेको 
भौतिक प्रगति (हाल सम्मको): ३५% (रू. २४,०३,२७,३८५.००) 
आर्थिक प्रगति (हाल सम्मको): २३.४२% (रू. १६,०८,१६,७५२.६२)
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम: 40,48,36,920.80
व्यतित समय: ८०%  

प्याकेज नं.: २
आयोजनाको नाम: विराटचोक - घिनाघाट सडक (कि. मी. १०+००० देखि कि. मी. २०+००० सम्म) 
ठेक्का/सम्झौता नं.: IDO/MOR/NCB/W/84/75-76
सम्झौता तथा निर्माण कार्य शुरू मिति: २०७६/०३/२९ 
आयोजना सम्पन्न हुने अवधि: २ वर्ष 
सम्झौता सम्पन्न हुने मिति: २०७८/०३/२९ 
निर्माण व्यवसायी: श्रेष्ठ - रमण - एपेक्स जे. भी. 
शुरु स्थान: नेताचोक 
सडक लेन संख्या: ४ 
सडकको किसिम: कालोपत्रे कार्य (डी. बि. एम. तथा अस्फाल्ट कंक्रिट) 
सडकको लम्बाई: १० कि. मी. 
सडकको चौडाई: १६.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्रमा दुवै तर्फ १ मी. चौडाइको आर. सी. सी. ड्रेन), जम्मा १८.२० मी. 
सडकको चौडाई: १७.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्र वाहेक स्थानमा दुवै तर्फको १ मी. चौडाईको सोल्जर समेत) 
कालोपत्रे कार्यको चौडाई: ७ - ७ मी. दुवै तर्फ 
मेडियनको चौडाई: १.२० मी. 
ठेक्का सम्झौता रकम: ६९,००,१३,८४३.६४ (भ्याट समेत) 
सम्पन्न भइसकेको तथा निर्माणाधीन भौतिक कार्यहरू: आर. सी. सी. ड्रेन सम्पन्न भइसकेको, पाइप कल्भर्ट तथा स्ल्याब कल्भर्ट सम्पन्न भइसकेको, सबबेश कोर्स कार्य सम्पन्न भइसकेको, ग्याबियन तथा ढुङ्गा टेवा पर्खाल कार्य सम्पन्न भइसकेको, बेश कोर्स कार्य अन्तिम अवस्था रहेको, ९.००कि.मि. DBM concrete  सकिएको र asphalt concrete कार्य सुचारु भएको, 
भौतिक प्रगति (हाल सम्मको): ४७% (रू. ३२,४३,०६,५०७.००) 
आर्थिक प्रगति (हाल सम्मको): ४०.६६% (रू. २८,०६,०२,२१६.९२)
एडभान्स रकम: रू. १२,०९,९६,०००.०० 
हालसम्म मोबिलाईजेशन कट्टा गरेको रकम: रू. 
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम: 28,84,15,626.72
व्यतित समय: ८०% 

प्याकेज नं.: ३
आयोजनाको नाम:
विराटचोक - घिनाघाट सडक (कि. मी. २०+००० देखि कि. मी. २२+१९५ सम्म)
ठेक्का/सम्झौता नं.: IDO/MOR/NCB/W/96/76-77
सम्झौता तथा निर्माण कार्य शुरू मिति: २०७७/०३/२९ 
आयोजना सम्पन्न हुने अवधि: २ वर्ष 
सम्झौता सम्पन्न हुने मिति: २०७९/०३/२९ 
निर्माण व्यवसायी: लामा - बानियाँ जे. भी. 
शुरु स्थान: नेताचोक 
अन्तिम स्थान: पुष्पलाल चोक 
सडक लेन संख्या: ४ 
सडकको किसिम: कालोपत्रे कार्य (डी. बि. एम. तथा अस्फाल्ट कंक्रिट), ३ वटा बक्स कल्भर्ट तथा १ वटा पूल 
सडकको लम्बाई: २.१९५ कि. मी. 
सडकको चौडाई: १६.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्रमा दुवै तर्फ १ मी. चौडाइको आर. सी. सी. ड्रेन), जम्मा १८.२० मी. 
सडकको चौडाई: १७.२० मी. (वस्ती तथा बजार क्षेत्र वाहेक स्थानमा दुवै तर्फको १ मी. चौडाईको सोल्जर समेत) 
कालोपत्रे कार्यको चौडाई: ७ - ७ मी. दुवै तर्फ 
मेडियनको चौडाई: १.२० मी. 
ठेक्का सम्झौता रकम: ३८,३५,६६,०७७.२१ (भ्याट समेत)
सम्पन्न भइसकेको तथा निर्माणाधीन भौतिक कार्यहरू: आर. सी. सी. ड्रेन कार्य सुचारू, सिंघिया खोलामा पूलको पाईलको कार्य सुचारू, सडकमा माटो खन्ने तथा पुर्ने कार्य सुचारू भौतिक प्रगति (हाल सम्मको): ५% (रू. १,९१,७८,३००.००) 
आर्थिक प्रगति (हाल सम्मको): ०.००% 
एडभान्स रकम: रू. ३,३८,००,०००.००
हालसम्म मोबिलाईजेशन कट्टा गरेको रकम: रू. 
निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न आवश्यक रकम: 
व्यतित समय: ३०% 

श्राेतः पूर्वाधार विकास कार्यालय, मोरङ