कोशी प्रदेश GIS
GIS पोर्टल

म.न.पा

उप.म.न.पा

४६

नगरपालिका

४३%

वनले ढाकिएको क्षेत्र

४९,६१,४१२

जनसंख्या

१२१

जल बिधुत उत्पादन

७८३५९५

कृषी योग्य जामिन

१३

पर्यटक स्थल

८८

गाउँपालिका

१४

जिल्ला

११५७

वडा

७४०

ठुलो/मझौला उध्योग
गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली
गुनासोको विवरण
प्रदेश मन्त्रालय/आयोग/प्राधिकरण/बिभाग/कार्यालय/निकायहरुको विवरण
अरु धेरै हेर्नुहोस्